Freehand:

(Elementary level): Ba Bu Lain Huan Quan


(Intermediate level): Si Liu Quan, Wu Hu Quan, Liu He Quan, Ba Bu Chui, Shao Lin Chui,

                                     Tai Zu Quan, Da Xiong Quan, Da Mian Zhang, Xiao Mian Zhang


(Advanced level): Xiao Xiong Quan, Da Ba Mian, Xiao Ba Mian, Wu Hua Bao, Qian Liu Shi,

                               Yan Xiang Quan, Mei Hua Quan, Luo Han Quan, Zui Liu Tang


(Master level): Xing Quan Shi Lu, Lian Quan Wu Shi Lu


Weapon:

(Broadsword): Mei Hua Dan Dao, Lian Huan Dan Dao, Liu He Dan Dao, Wu Hou Dan Dao,

                          Mei Hua Shuang Dao, Xue Pian Shuang Dao, Di Tang Shuang Dao,

                          Chun Qiu Da Dao, Si Men Da Dao, Jun Zhong Da Dao Shu

(Spear): Mei Hua Qiang, Liu He Qiang, Lian Huan Qiang , Luo Han Qiang, Liu He Li Hua Da Qiang*
(Sword): Da Lian Huan Jian , Xiao Lian Huan Jian
(Staff): Qi Mei Gun, Qi Men Gun

Sparring: Dui Mian Zhang*, Yi Ling Ba Qin Na Shou*, Dan Dao Chuan Qiang*, Bu Hu Qiang*, Qiang Dui Qiang*

* coming soon

Sort By:
Show: